NASI PARTNERZY
Be Social      

REGULAMIN

 

REGULAMIN SERWISU ZEROWER

  

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu Zerower.

 2. Portal Zerower służy do publikowania przez Użytkowników Ogłoszeń dotyczących ofert użyczenia lub/i wynajmu rowerów.

 3. Portal Zerower nie pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Użytkownikami, a jedynie umożliwia publikację Ogłoszenia oraz odpowiedź na Ogłoszenie.


 

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Operator - Cezary Goliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio Usług Produkcji Edytorsko Redaktorskiej "PROCEZ" Cezary Goliński z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwierzyniecka 29/2a, posiadający NIP 532 168 07 51 i REGON 200153051;

 2. Portal Zerower - strona internetowa w języku polskim służąca do zamieszczania ogłoszeń, dostępna pod adresem zerower.pl;

 3. Regulamin - niniejszy regulamin;

 4. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która dokonała rejestracji w Portalu Zerower oraz aktywowała konto zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;

 5. Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika i opublikowane w Portalu Zerower ogłoszenie dotyczące oferty użyczenia roweru;

 6. Konto - udostępniona Użytkownikowi po dokonaniu rejestracji i aktywacji cześć serwisu, w której Użytkownik może dokonywać działań obejmujących publikowanie głoszeń, ocen Użytkowników oraz kontakt z Użytkownikami;


 

III. Postanowienia ogólne

 1. Portal Zerower nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkowników.

 2. Portal Zerower nie pobiera opłat za zamieszczenie przez Użytkownika ogłoszenia, ani prowizji jeżeli dojdzie do zawarcia umowy.

 3. Do korzystania z Portalu Zerower konieczne jest dokonanie rejestracji Użytkownika i aktywacji konta.


 

IV. Rejestracja Konta

 1. Celem rejestracji Konta konieczne jest wypełnienie formularza rejestracji znajdującego się w Portalu Zerower oraz potwierdzenie zapoznania się i wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu i Polityki prywatności.

 2. Po wypełnieniu formularza Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail wiadomość z linkiem umożliwiających aktywacje Konta.

 3. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Portalu Zerower.

 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto poprzez wybranie odpowiedniej opcji w panelu Użytkownika.

 5. Użytkownik może uzyskać pomoc wiązaną z bieżącym działaniem Portalu Zerower pod adresem mailowym kontakt@zerower.pl


 

V. Zasady dodawania i edycji ogłoszeń

 1. Zamieszczenie ogłoszenia w Portalu Zerower wymaga dokonania rejestracji oraz aktywacji Konta, a następnie wypełniania formularza znajdującego się w panelu Użytkownika zawierającego treść ogłoszenia oraz zdjęcia oraz potwierdzenia treści ogłoszenia.

 2. Emisja ogłoszenia rozpoczyna się niezwłocznie po jego potwierdzeniu przez Użytkownika.

 3. Czas emisji ogłoszenia jest ustalany przez Użytkownika.

 4. Użytkownik może do ogłoszenia załączyć jedno zdjęcie.

 5. Użytkownik ma możliwość dokonania edycji, odświeżenia lub usunięcia ogłoszenia.

 6. Użytkownik może zamieścić więcej niż jedno ogłoszenie pod warunkiem że każde z ogłoszeń dotyczy innego przedmiotu.

 7. Użytkownik może zamieścić ogłoszenie w języku innym, niż język polski.

 8. Zamieszczane w Portalu Zerower ogłoszenia pochodzą od Użytkowników.

 9. Niedozwolone jest korzystanie z cudzych zdjęć i opisów, Użytkownik zamieszczając ogłoszenie zobowiązuje się, że treść ogłoszenia będzie pochodziła od niego oraz że opis oraz zamieszczone zdjęcia będą zgodne z rzeczywistością i niewprowadzające w błąd.

 10. Niedozwolona jest publikacja ogłoszeń nie związanych z przedmiotem działalności Portalu Zerower oraz mających charakter ogłoszeń reklamowych, chyba że Użytkownik uzyska zgodę Operatora. Operator zastrzega, że publikacja ogłoszenia mającego charakter reklamowy wiąże się z uiszczeniem przez Użytkownika opłaty ustalanej indywidualnie w zależności od treści, charakteru i czasu emisji ogłoszenia reklamowego.

 11. Niedozwolona jest publikacja treści obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych, godzących w dobre imię innych osób lub instytucji, naruszających prawa autorskie innych osób, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub w inny sposób będących informacjami poufnymi, stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też w inny sposób naruszających prawo.

 12. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania Ogłoszeń, o których mowa w ust. 7-9 powyżej z Portalu Zerower.

 13. Pełna treść opublikowanych ogłoszeń będzie widoczna dla zarejestrowanych Użytkowników.

 14. Ogłoszenia niezawierające szczegółów oferty będą widoczne wszystkich użytkowników Internetu, którzy przeglądają strony Portalu Zerower.

 15. Odpowiedzieć na Ogłoszenie może jedynie zarejestrowany Użytkownik.


 

VI. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności dostępnej w Portalu Zerower.


 

VII. System ocen

 1. Operator umożliwia Użytkownikom ocenianie innych Użytkowników.

 2. Oceny mogą być wystawiane w skali od 0 do 10, możliwe jest również dodanie komentarza do oceny. Oceny i komentarze będą widoczne w profilu Użytkownika.

 3. Operator zastrzega, że nie ingeruje w oceny wystawiane przez Użytkowników, jednakże w wyjątkowych wypadkach może usnąć wystawioną ocenę, w szczególności jeśli jest ona obraźliwa, zawiera wulgaryzmy lub jeśli zostało stwierdzone, że jest ona niezgodna z prawdą.


 

VIII. Odpowiedzialność Operatora oraz Użytkowników

 1. Operator dokłada wszelkich starań żeby publikowane przez Użytkowników materiały nie zawierały treści niezgodnych z prawem, jednakże poza przypadkami określonymi w części V ust. 7-9 niniejszego Regulaminu nie ingeruje w treść zamieszczanych przez Użytkowników Ogłoszeń.

 2. Operator nie jest stroną w sporach pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za rzetelne wykonywanie umów zawartych pomiędzy Użytkownikami.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za legalność ofert składanych przez Użytkowników a także za prawdziwość i rzetelność zamieszczanych przez nich opisów i zdjęć.

 4. W szczególności Operator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.

 5. Operator ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Użytkownikom w wyniku jego zawinionego działania, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem działania siły wyższej.

 6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza przepisy prawa lub zapisy niniejszego Regulaminu, Operator może zablokować Konto Użytkownika na czas konieczny do wyjaśnienia sytuacji, a w przypadku potwierdzenia naruszeń, nawet usunąć Konto Użytkownika i zablokować adres IP Użytkownika.


 

IX. Zmiany Regulaminu i postanowienia końcowe

 1. Operator może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie będzie widoczna w Portalu Zerower co najmniej na 7 dni przed planowaną datą zmiany.

 2. Zmiana Regulaminu nie narusza nabytych uprawnień Użytkowników.

 3. Operator zastrzega, iż możliwe jest czasowe wstrzymanie działalności Portalu Zerower celem przeprowadzenia konserwacji lub ulepszeń technicznych mających na celu poprawienie funkcjonalności Portalu Zerower. Informacja o planowanej przerwie w działaniu będzie podana do wiadomości Użytkowników z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Portalu Zerower lub powzięcia informacji o niezgodnych z prawem lub Regulaminem zachowaniu innego Użytkownika, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić takie sytuacje Operatorowi.

 5. Prawa autorskie do treści oraz grafik oraz znaki towarowe znajdujące się na stronach Portalu Zerower stanowią własność Operatora. Kopiowanie, publikowanie lub przetwarzanie treści znajdujących się na Portalu Zerower bez zgody Operatora jest zabronione.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie lub Polityce prywatności stosuje się przepisy prawa polskiego.

 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2014.